Vážení hosté, žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všem hostům.

1) Příjezd hostů do penzionu je možný po předchozí rezervaci, písemné nebo telefonické domluvě. Ubytování je možné od 14. hodiny v den hlášeného příjezdu do 18. hodiny, pokud nebude upřesněno jinak.

2) Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

3) Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovací knihy. Poté mu budou vydány klíče od penzionu. Převzetím klíčů potvrzuje, že se seznámil s obsahem tohoto ubytovacího řádu a nemá námitek.

4) Při počátku ubytování přebírá host penzion bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli penzionu. Pokud dojde k poškození penzionu nebo jeho zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

5) Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

6) Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu, tak v přilehlém okolí.

7) Děti do10let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem i za případné úrazy.

9) Do penzionu může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

10) V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.

11) Host je povinen vždy zamykat vchodové dveře.

12) Ve všech vnitřních prostorách penzionu je ​přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně​, mimo vyhrazená místa – krb, gril v pergole. Ani svíčku nenechávejte hořet bez dozoru a mimo svícen.

13) Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

14) Host je povinen při odchodu z penzionu zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světlo a uzamknout vchodové dveře.

15) Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený penzion do 10.00 hod. Při překročení této doby mu bude účtován poplatek za každou započatou hodinu ve výši 500 Kč.

16) V případě, že host předá penzion s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě; týká se i ztráty klíčů.

17) U penzionu je možno parkovat na místech k tomu určených.

18) Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

19) Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

20) Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

PRVNÍ POMOC: 155

HASIČI: 150

POLICIE: 158

PROVOZOVATEL: +420 723 005 462 příp. +420 602 581 278

21) Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že ubytovaný uhradí poskytnuté služby.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu chalupy a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

Iva a Petr Procházkovi